Jakie formalności musisz spełnić budując staw?

Budowa stawu to z praktycznego punktu widzenia niezbyt skomplikowane przedsięwzięcie, ale przed rozpoczęciem jego realizacji konieczne jest dopełnienie określonych formalności. Ich zakres jest zróżnicowany i zależny od wielkości stawu oraz jego lokalizacji.
W niektórych przypadkach chęć wykopania zbiornika wodnego wystarczy tylko zgłosić we właściwym Starostwie Powiatowym. Jednak w większości sytuacji konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego, a czasami nawet decyzji środowiskowej. Wówczas procedura formalna trwa dużo dłużej i wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. W takich przypadkach trzeba bowiem posiadać projekt, mapy geodezyjne, operat wodnoprawny i kartę informacyjną przedsięwzięcia. Na podstawie tych dokumentów uprawnione organy wydają decyzje w przedmiocie budowy stawu.

Budowa stawu na podstawie zgłoszenia

Zgłoszeniu budowlanemu podlegają aktualnie przydomowe zbiorniki wodne (baseny, oczka wodne, stawy, itp.), których powierzchnia nie przekracza 50 m2. Organ, w którym zgłaszamy planowane przedsięwzięcie budowlane ma trzydzieści dni na wniesienie sprzeciwu bądź wezwanie nas do uzupełnienia przedstawionych dokumentów. Brak formalnych informacji ze strony starostwa świadczy o jego tzw. cichej zgodzie, a dla inwestora oznacza możliwość przystąpienia do realizacji prac.

Dokumenty

Pozwolenie na budowę stawu

Konieczność uzyskania pozwolenia budowlanego obejmuje zbiorniki wodne o powierzchni większej niż 50 m2. Wówczas inwestycja musi spełniać założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku – być zgodna z wydanymi warunkami zabudowy. Jeżeli obowiązujący dla danego terenu plan zagospodarowania nie przewiduje budowy zbiorników wodnych – inwestor może wystąpić o zmianę jego dotychczasowych ustaleń. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że jest to procedura trudna, czasochłonna i kosztowna.

W przypadku ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dysponować mapą geodezyjną do celów projektowych. Taką mapę można uzyskać we właściwym wydziale geodezji lub zlecić jej wykonanie uprawnionemu geodecie. Na mapie powinien być wytyczony planowany staw. Przy składaniu wniosku o warunki zabudowy trzeba też podać wymiary, głębokość oraz przeznaczenie zbiornika wodnego (hodowla ryb, rekreacja, itp.).

Projektowanie

Staw w zgodzie z decyzją środowiskową

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – na budowę stawu na obszarach chronionych trzeba niekiedy uzyskać decyzję środowiskową. Taką decyzją objęta jest budowa zbiorników wodnych o głębokości ponad 3 m i powierzchni lustra wody przekraczającej 500 m2. Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dołącza się kartę informacyjną przedsięwzięcia, tj. dokument zawierający podstawowe dane planowanego akwenu.

Staw wobec Prawa wodnego

W obliczu obowiązującego Prawa wodnego staw jest urządzeniem wodnym i podlega określonym przepisom i wymaganiom. Jeżeli jego powierzchnia nie będzie przekraczać 500 m2, głębokość – 2 m i zbiornik będzie miał zasięg oddziaływania mieszczący się w granicach prywatnej działki – zamiar jego budowy wystarczy zgłosić. Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych powyżej kryteriów skutkuje koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie takie wydaje się na podstawie operatu, tj. dokumentu opisującego hydrologiczne uwarunkowania planowanego zbiornika wodnego.

Symbole prawa

Uwaga!

Przepisy obowiązującego prawa w analogiczny sposób traktują likwidację istniejącego stawu. Zatem również i chęć jego zasypania, może w określonych sytuacjach generować konieczność posiadania stosownych pozwoleń formalnych. Pamiętajmy, że działania niepoprzedzone wymaganymi formalnościami mogą zostać potraktowane jako samowola budowlana, za którą w Polsce grożą surowe kary legalizacyjne.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *