Menu Zamknij

Jakie formalności muszą zostać dopełnione przed rozpoczęciem budowy domu?

Budowa domu musi być prowadzona na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. Zakres wymaganej do złożenia dokumentacji jest analogiczny w obydwu przypadkach.

Inwestycja związana z budową domu w większości przypadków wymaga zatrudnienia kierownika budowy. Wskazany obowiązek nie ma miejsca w sytuacji, gdy powierzchnia zabudowy maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku nie przekracza 70 m2, a jego obszar działania mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany.

Budowa domu – pozwolenie czy zgłoszenie?

Budowa domu jednorodzinnego może zostać rozpoczęta po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub po dokonaniu zgłoszenia robót. Wskazane procedury różnią się przede wszystkim czasem oczekiwania na możliwość podjęcia robót. W pierwszym przypadku organ administracji architektoniczno-budowlanej ma 65 dni na wydanie decyzji zezwalającej na wykonywanie prac lub ich zabraniającej. W drugim można rozpocząć roboty po upływie 21 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia (formularza wraz z wymaganymi załącznikami).

Uczestnikiem procesu inwestycyjnego polegającego na budowie domu oprócz inwestora i projektanta jest kierownik budowy. Osoba ta czuwa nad poprawnością realizacji robót oraz kontroluje ich zgodność z obowiązującą dokumentacją projektową i przepisami.

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego inwestor nie zawsze ma obowiązek ustanowienia formalnego nadzoru budowy. Istnieją przypadki, w których może on przejąć na siebie obowiązki kierownika. Taka możliwość została dopuszczona w sytuacji, gdy powierzchnia zabudowy planowanego domu nie przekracza 70 m2, a liczba jego kondygnacji jest nie większa niż 2. Konieczne jest także, aby obszar oddziaływania takiego budynku mieszkalnego mieścił się w całości na działce, na której został zaprojektowany.

Jakie są obowiązki kierownika budowy?

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należą m.in.:

  • przejęcie placu budowy od inwestora i potwierdzenie tego faktu spisaniem protokołu;
  • prowadzenie dokumentacji związanej z budową;
  • zadbanie o geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie oraz kierowanie pracami zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej, wydanego pozwolenia na budowę, zasadami sztuki budowlanej i wymaganiami przepisów;
  • wstrzymanie prac w sytuacji stwierdzenia potencjalnego zagrożenia oraz poinformowanie o tym odpowiedniego organu;
  • zawiadomienie inwestora o dokonaniu wpisu związanego ze wstrzymaniem prac ze względu na ich realizację niezgodnie z dokumentacją projektową do dziennika budowy;
  • realizacja wpisanych do dziennika budowy zaleceń;
  • zgłaszanie inwestorowi w celu dokonania sprawdzenia lub odbioru robót traktowanych jako zanikające lub ulegające zakryciu;
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej;
  • zgłoszenie obiektu do czynności odbiorowych poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Powiązane Wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *