Menu Zamknij

Jakie formalności musisz spełnić budując staw?

Budowa stawu to z praktycznego punktu widzenia niezbyt skomplikowane przedsięwzięcie, ale przed rozpoczęciem jego realizacji konieczne jest dopełnienie określonych formalności. Ich zakres jest zróżnicowany i zależny od wielkości stawu oraz jego lokalizacji.

Staw w ogrodzie – aktualne formalności

Czym jest staw? Aktualne przepisy

Staw to:

  • sztuczny zbiornik wód powierzchniowych, utworzony w celach hodowlanych, sportowych lub przeciwpożarowych;
  • naturalny ekosystem wodny nieprzekraczający głębokości kilku metrów. Występują w nim, podobnie jak w innych zbiornikach wodnych, substancje abiotyczne, producenci, konsumenci i reducenci. Cechują go jednak znaczne wahania temperatury i czynników środowiskowych;

Jak wynika z aktualnych przepisów, w większości sytuacji nie będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę. Zdarza się jednak, że potrzebujemy pozwolenia wodnoprawnego, a czasami nawet decyzji środowiskowej. Wówczas procedura formalna trwa dużo dłużej i wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. W takich przypadkach trzeba bowiem posiadać projekt, mapy geodezyjne, operat wodnoprawny i kartę informacyjną przedsięwzięcia. Na podstawie tych dokumentów uprawnione organy wydają decyzje w przedmiocie budowy stawu.

Jaki jest koszt uzyskania pozwolenia wodnoprawnego? Zgodnie z art. 398 ust. 3 to 221,34 zł

Budowa stawu na podstawie zgłoszenia

W obliczu obowiązującego Prawa wodnego staw jest urządzeniem wodnym i podlega określonym przepisom i wymaganiom. Jeżeli jego powierzchnia nie będzie przekraczać 1000 m2, głębokość – 3 m i zbiornik będzie miał zasięg oddziaływania mieszczący się w granicach prywatnej działki – zamiar jego budowy wystarczy zgłosić.

Zgłoszeniu wodnoprawnemu podlegają również przydomowe zbiorniki wodne (baseny, oczka wodne, stawy, itp.). Organ, w którym zgłaszamy planowane przedsięwzięcie budowlane ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu bądź wezwanie nas do uzupełnienia przedstawionych dokumentów. Brak formalnych informacji ze strony starostwa świadczy o jego tzw. cichej zgodzie, a dla inwestora oznacza możliwość przystąpienia do realizacji prac.

Wcześniej limit ten wynosił 500 mkw. oraz 2 m naturalnej głębokości. Ustawa zmieniająca ten przepis na korzyść budujących weszła w życie z dniem 23 listopada 2019 roku. Od tego czasu pozostaje bez zmian.

Budowa stawu – z jakimi formalnościami jest związana?

Czy organ władzy może narzucić uzyskanie pozwolenia na budowę stawu?

Jak się okazuje, organ władzy może narzucić uzyskanie pozwolenia na budowę stawu. Zdarza się tak, jeżeli realizacja projektu narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub powoduje inne niedogodności. Jakie? Jest to m.in. zagrażanie życiu ludzi lub mienia, pogarszanie stanu środowiska lub wpływ na zabytki, pogarszanie warunków zdrowotno-sanitarnych czy wprowadzanie bądź zwiększanie ograniczenia dla terenów sąsiednich.

Pozwolenie na budowę stawu

Konieczność uzyskania pozwolenia budowlanego obejmuje zbiorniki wodne o powierzchni większej niż 1000 m2. Wówczas inwestycja musi spełniać założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku – być zgodna z wydanymi warunkami zabudowy. Jeżeli obowiązujący dla danego terenu plan zagospodarowania nie przewiduje budowy zbiorników wodnych – inwestor może wystąpić o zmianę jego dotychczasowych ustaleń. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że jest to procedura trudna, czasochłonna i kosztowna.

W przypadku ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dysponować mapą geodezyjną do celów projektowych. Taką mapę można uzyskać we właściwym wydziale geodezji lub zlecić jej wykonanie uprawnionemu geodecie. Na mapie powinien być wytyczony planowany staw. Przy składaniu wniosku o warunki zabudowy trzeba też podać wymiary, głębokość oraz przeznaczenie zbiornika wodnego (hodowla ryb, rekreacja, itp.).

Staw w ogrodzie idealnie dopełni naszą przestrzeń

Staw w zgodzie z decyzją środowiskową

Decyzja środowiskowa wydawana jest dla przedsięwzięć mogących zawsze  znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – na budowę stawu na obszarach chronionych trzeba niekiedy uzyskać decyzję środowiskową. Taką decyzją objęta jest budowa zbiorników wodnych o głębokości ponad 3 m i powierzchni lustra wody przekraczającej 1000 m2. Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dołącza się kartę informacyjną przedsięwzięcia, tj. dokument zawierający podstawowe dane planowanego akwenu.

Poza powierzchnią oraz głębokością naszego stawu istnieją też inne kryteria, które decydują o obowiązku uzyskania tego dokumentu. Są to miejsca realizacji. Należą do nich:

  • park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000, miejsca użytku ekologicznego, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, w otulinie parku narodowego, rezerwatu przyrody czy parku krajobrazowego.
Oczko wodne w ogrodzie – pięknie prezentuje się nie tylko latem

Uwaga! To powinieneś pamiętać!

Przepisy obowiązującego prawa w analogiczny sposób traktują likwidację istniejącego stawu. Zatem również i chęć jego zasypania, może w określonych sytuacjach generować konieczność posiadania stosownych pozwoleń formalnych. Pamiętajmy, że działania niepoprzedzone wymaganymi formalnościami mogą zostać potraktowane jako samowola budowlana, za którą w Polsce grożą surowe kary legalizacyjne.

Powiązane Wpisy

3 Komentarze

  1. budowa stawu

    Posiadam działkę rolną której założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zabrania budowy stawu. Jest to teren nie zabudowany, czy mogę na nim wykopać staw rybny na własne potrzeby o wymiarach 15x15m w kształcie 1/4 koła czyli w przybliżeniu 180mkw na zgłoszenie wobec prawa wodnego spełniając powyższe wymagania?? czy również do prawa budowlanego muszę się odnieść i wnioskować o pozwolenie spełniając wymagania??

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *