Menu Zamknij

Kredyt na budowę

Budowa to kosztowne przedsięwzięcie. Nic zatem dziwnego, że większość inwestorów planuje sfinansować ją pieniędzmi pochodzącymi z kredytu. Są to kredyty budowlano-hipoteczne, w przypadku których kredytobiorca musi dysponować wkładem własnym. Zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego, od 2017 roku wysokość wkładu własnego wynosić będzie 20% docelowej wartości nieruchomości.

Choć celem tak kredytu hipotecznego (na zakup mieszkania), jak i kredytu budowlano-hipotecznego (na budowę domu) jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, to obsługa obydwu zobowiązań różni się od siebie dosyć znacząco. Wobec kredytów budowlanych banki są też na ogół bardziej restrykcyjne. W tym przypadku oprócz typowych dokumentów poświadczających zdolność kredytową, trzeba przedstawić jeszcze dokumentację budowlaną. Wówczas bank określa termin zakończenia budowy (najczęściej jest to okres 24 miesięcy), a pieniądze wypłaca transzami (w kwotach proporcjonalnych do postępu inwestycji).

Wkład własny przy kredytach na budowę

20% wkładu własnego to od 2017 roku minimalny udział finansowy kredytobiorcy w procesie ubiegania się o bankowe środki na budowę. Warto zdawać sobie sprawę, że im owy udział będzie wyższy, tym tańszy kredyt uda nam się wynegocjować. Wkładem własnym jest na ogół wartość działki, na której mamy zamiar stawiać dom. Jeżeli przed wystąpieniem o kredyt rozpoczęto już prace budowane, na poczet wkładu zaliczone zostaną również poniesione dotychczas koszty.

Oprócz tego, wkładem kredytobiorcy mogą być też oszczędności (należy przedstawić wyciągi z kont, na których zostały one zgromadzone). Kredytobiorca może również zdeklarować, że potrzebne środki będą pochodziły ze zlikwidowanych lokat, z likwidacji książeczki mieszkaniowej z premią gwarancyjną oraz ze sprzedaży użytkowanego dotychczas mieszkania.

Karty kredytowe

Wymagane dokumenty

Udzielenie kredytu zawsze wiąże się z koniecznością wykazania zdolności kredytowej. W powyższym celu należy przedstawić w banku zaświadczenia o dochodach, dokumenty potwierdzające zatrudnienie, itp. Pamiętajmy, że banki oceniają zdolność kredytową dopiero po uwzględnieniu bieżących wydatków i ilości osób pozostających na naszym utrzymaniu. Przy ubieganiu się o kredyt na budowę formalności nie kończą się jednak tylko na tym. W tym przypadku konieczne jest również przedstawienie dokumentacji budowlanej. Z pewnością wymagane będzie okazanie:

  • ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • zatwierdzonego projektu budowlanego;
  • kosztorysu i harmonogramu robót;
  • dziennika budowy (w przypadku, gdy pozwolenie wydano wcześniej niż dwa lata przed ubieganiem się o kredyt);
  • umów wykonawczych (jeżeli takowe podpisano);
  • wypisu i wyrysu z rejestru budynków i gruntów;
  • odpisu z księgi wieczystej nieruchomości (działki) lub innego dokumentu potwierdzającego prawo dysponowania nią (aktu notarialnego, postanowienia sądu o nabyciu spadku).

Zbieranie dokumentów

Transze kredytu zgodne z harmonogramem robót

Harmonogram przebiegu robót to jeden z istotniejszych dokumentów, które należy przedstawić podczas ubiegania się o kredyt na budowę. Zgodnie z planowanymi datami przeprowadzania kolejnych prac – bank ustali terminy realizacji wypłat poszczególnych transz środków finansowych. Wniosek o kredyt musi też zawierać planowaną datę zakończenia budowy. W większości banków inwestycja może trwać nie dłużej niż 24 miesiące, ale są też i tacy kredytodawcy, u których możliwe jest wydłużenie czasu realizacji przedsięwzięcia do 30 – 36 miesięcy.

Wypłaty kredytów budowlanych odbywają się najczęściej w trzech – czterech częściach. Należy pamiętać, że bank jest uprawniony do kontroli przebiegu i postępu robót. Zatem przed przekazaniem inwestorowi kolejnej transzy kredytu – na budowie może pojawić się upoważniona przez kredytodawcę osoba, która naocznie oceni postępy oraz dokona porównań stanu faktycznego inwestycji z kosztorysem i harmonogramem. Inwestor może też zostać zobowiązany do okazania faktur dokumentujących poniesione wydatki (właściwe dla danego etapu budowy).

Jeżeli na budowie dochodzi do opóźnień, przestojów, itp. problemów, które sprawiają, że harmonogram traci swoją aktualność, należy zgłosić ten fakt w banku. Wówczas możliwe będzie podpisanie aneksu do umowy kredytowej i kontynuacja przedsięwzięcia według nowych założeń.

Spłata kredytu budowlano-hipotecznego

Jak wskazuje sama nazwa – kredyt na budowę składa się z dwóch części: budowlanej i hipotecznej. Pierwsza z nich to okres powstawania nieruchomości. Jednocześnie jest to czas, w którym kredytobiorca nie spłaca rat zaciągniętego zobowiązania, a jedynie same odsetki kredytowe. Etap budowlany kończy się w momencie przekazania nieruchomości do użytkowania (najczęściej po dwóch latach od wystąpienia o kredyt).

Kiedy nieruchomość jest już gotowa, jej właścicielem jest kredytobiorca. Musi on jednak dokonać wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Dla banku jest to podstawowe zabezpieczenie kredytowe. Wygaśnięcie owej hipoteki następuje po całkowitym spłaceniu zobowiązań wobec kredytodawcy.

Powiązane Wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *