Menu Zamknij

Zabezpieczenie placu budowy

Zanim na dobre ruszy budowa naszego domu, trzeba zadbać o zabezpieczenie terenu, na którym będzie realizowana. Odpowiednie zorganizowanie placu budowy ma nie tylko ułatwić prowadzenie prac, ale także zagwarantować bezpieczeństwo wykonawcom oraz osobom postronnym.

Przepisy dotyczące organizacji placu budowy znajdziemy w Kodeksie pracy oraz w dwóch rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z 2003 roku (zwłaszcza w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych). O odpowiednie zabezpieczenie terenu należy zadbać jeszcze przed rozpoczęciem robót, budując w tym celu ogrodzenie, wyznaczając strefy niebezpieczne, drogę wjazdową, wyjścia i wejścia dla pieszych, doprowadzając media, zapewniając oświetlenie, wentylację, urządzając składowiska materiałów, a także zapewniając pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz socjalne (w tym wyznaczając pomieszczenia szatni, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów).

Jednym z najważniejszym zadań dotyczących odpowiedniego przygotowania placu jest budowa ogrodzenia. Jego wysokość powinna wynosić co najmniej 1,5 metra, zabezpieczając tym samym przed wtargnięciem osób nieupoważnionych, nie powinna jednak w jakikolwiek sposób stwarzać zagrożenia. Jeżeli budowa ogrodzenia nie jest możliwa, to granice działki należy oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie konieczności – także pomyśleć o zabezpieczeniu terenu przed aktami wandalizmu i kradzieżą, zatrudniając w tym celu na przykład dozorcę.

Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno stanąć w bezpiecznych odległościach od innych obiektów. Dotyczy to zwłaszcza stref zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości. W takiej sytuacji odległość ogrodzenia od budynku musi wynosić co najmniej 1/10 wysokości, z której mogą spadać jakieś elementy. Odległość ta może zostać zmniejszona jedynie w przypadku, gdy budynek powstaje wśród gęstej zabudowy, a bezpieczeństwo zostanie zapewnione dzięki zastosowaniu innych rozwiązań. Również wykopy wymagają stosownego ogrodzenia. Gdy ich głębokość wynosi powyżej 1 metra, to balustrada ogradzająca powinna być wysoka na co najmniej 1,1 metra.

Ogrodzenie może obejmować wyłącznie teren, którego dotyczy pozwolenie na budowę. Jakiekolwiek prace oraz budynki tymczasowe nie mogą znaleźć się poza tym obszarem – na przykład toalety nie mogą zostać umieszczone za płotem. To samo tyczy się wszelkich materiałów budowlanych, które powinny znaleźć swoje miejsce na ogrodzonym terenie, a ponadto powinny zostać zabezpieczone w taki sposób, który uniemożliwiłby na przykład ich pylenie. Również pojazdy, które będą wykorzystywane podczas budowy, nie powinny parkować poza jej obszarem, a zwłaszcza nie powinny utrudniać dojazdu innym samochodom.

I na koniec bardzo ważne pytanie – kto odpowiada za bezpieczeństwo na placu budowy? Inwestor czy wykonawca? W momencie, gdy następuje protokolarne przejęcie terenu budowy przez wykonawcę organizacja placu budowy oraz jego zabezpieczenie spoczywają na wykonawcy. Do momentu odbioru końcowego robót budowlanych odpowiedzialność inwestora jest ograniczona.

Powiązane Wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *